Rodzaje cementów

Obecnie produkuje się szereg rodzajów i gatunków cementów, z którymi pracownik służby zaopatrzenia w budownictwie spotyka się częściej lub rzadziej. Opis tych rodzajów i gatunków cementu poprzedzony został dla większej przejrzystości tabelą zbiorczą. Cement portlandzki „250" zawiera tlenek wapnia (CaO), tlenek glinu (AI2O3), krzemionkę (Si02) i tlenki żelaza (Fe203 + FeO) w stosunku procentowym podanym w tablicy oraz domieszkę gipsu i wypełniacza hydraulicznego (do 15%). Cement portlandzki „350" — jak wyżej, z domieszką gipsu w granicach od 1 do 3%.